AVG Consumenten

Als u diensten afneemt of van plan bent om diensten van Oosten Project Management af te nemen, kiest u ervoor om ons vrijwillig informatie te verschaffen en zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met onderhavig Privacybeleid.

Oosten Project Management is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar relaties van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wie zijn wij
Oosten Project Management is gevestigd te Franeker, Hertog van Saxenlaan 80, postcode 8802PP en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In overeenstemming met de AVG heeft Oosten Project Management haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld in haar Algemene Voorwaarden. Het onderhavig Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden worden aan nieuwe relaties verstrekt en telkens aan reeds bestaande relaties verstrekt indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd. De melding is tevens openbaar en kan worden bekeken op het internet op www.oostenpm.nl .

Technische informatie en cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons wordt doorgegeven. Ondanks dat veel andere websites automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers verzamelt, doet de website van Oosten Project Management dat niet automatisch.

Oosten Project Management maakt geen gebruik van cookies en webstatistieken.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, op andere wijze aanmeldt of wordt verstrekt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder asbestinventarisaties en gerelateerde onderzoeken.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om
u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels mogelijk geautomatiseerd.

de geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht.

een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst (orderbevestiging) met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen

voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits.

kwaliteitsdoeleinden zoals certificering, subsidies e.d. aan te kunnen -laten- vragen

u -na, gedurende of voorafgaand de uitvoering van de dienst- een factuur te kunnen sturen en bij in gebreke blijven van betaling deze betaling ook via derden te kunnen incasseren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit de regelgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende persoonsgegevens:
NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en/of andere -noodzakelijke- contactgegevens..

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen
Oosten Project Management kan uw persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsdiensten (ook via bijvoorbeeld LAVS).
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Heeft u vragen over de NEN 2991? Neem gerust contact met ons op.