AVG Zakelijk

Als u diensten afneemt of van plan bent om diensten van Oosten Project Management af te nemen, kiest u ervoor om ons vrijwillig informatie te verschaffen en zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met onderhavig Privacybeleid.

Oosten Project Management is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar relaties van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wie zijn wij

Oosten Project Management is gevestigd te Franeker, Hertog van Saxenlaan 80, postcode 8802PP en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In overeenstemming met de AVG heeft Oosten Project Management haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld in haar Algemene Voorwaarden. Het onderhavig Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden worden aan nieuwe relaties verstrekt en telkens aan reeds bestaande relaties verstrekt indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd. De melding is tevens openbaar en kan worden bekeken op het internet op www.oostenpm.nl .

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons wordt doorgegeven. Ondanks dat veel andere websites automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers verzamelt, doet de website van Oosten Project Management dat niet automatisch.

Oosten Project Management maakt geen gebruik van cookies en webstatistieken.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, op andere wijze aanmeldt of wordt verstrekt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder asbestinventarisaties en gerelateerde onderzoeken.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om

u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels mogelijk geautomatiseerd.

de geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht.

een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst (orderbevestiging) met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen

voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits.

kwaliteitsdoeleinden zoals certificering, subsidies e.d. aan te kunnen -laten- vragen

u -na, gedurende of voorafgaand de uitvoering van de dienst- een factuur te kunnen sturen en bij in gebreke blijven van betaling deze betaling ook via derden te kunnen incasseren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit de regelgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende persoonsgegevens:

NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, bedrijf waar werkzaam en/of andere contactgegevens..

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

Oosten Project Management kan uw persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsdiensten (ook via bijvoorbeeld LAVS).
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De minimale wettelijke bewaartermijn is 10 jaren. Voor facturen is de minimale wettelijke bewaartermijn ten minste 5 jaar of zolang nodig voor de belastingdienst.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Oosten Project Management.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee Oosten Project Management een zakelijke relatie onderhoudt)

Oosten Project Management verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen en waarmee zij zaken doet voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening, overige activiteiten en een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst (orderbevestiging) te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Oosten Project Management kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de dienstverlening. Deze gegevens kunnen mogelijk worden doorgegeven aan eventuele andere Oosten Project Management entiteiten, onderaannemers die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Oosten Project Management hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

zakelijke relaties:

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Oosten Project Management.

Beveiliging

Oosten Project Management doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Oosten Project Management met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Oosten Project Management, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@oostenpm.nl of Oosten Project Management t.a.v. kwaliteitscoördinator, Postbus 516, 8800 AM, Franeker. U kunt ons bureau ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0518-764050.

Heeft u vragen over de NEN 2991? Neem gerust contact met ons op.