Onafhankelijkheid

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn!

Er zijn BELANGRIJKE verschillen

Nederland telt veel asbestinventarisatiebedrijven. Elk asbestinventarisatiebedrijf heeft eigen producten/diensten met unieke kenmerken.
De verschillen hierbij zitten bijvoorbeeld in de individuele kwaliteiten. Of de mate van kennis van relevante wet- en/of regelgeving.
De voorwaarden van de te verlenen diensten kunnen ook verschillen. Soms lijken die verschillen op papier heel klein. Maar bij het uitvoeren van een onderzoek of het uitbrengen van een advies bepalen die kleine verschillen juist vaak of er wel of geen vervolgonderzoek zal plaatsvinden en daarmee ook de hoogte van de te maken kosten.
U kunt niet overal verstand van hebben. En wij kunnen ons voorstellen dat u van asbest en inventarisaties misschien geen verstand wilt hebben! Het kan ook zo zijn dat er behoefte is om wél meer verstand van Asbest te verkrijgen. Daarom is het verstandig om u te laten bijstaan door een deskundig asbestadviseur.
Ook voor een cursus met betrekking tot Asbest kunt u bij ons terecht zodat u verstand van Asbest kunt krijgen.

ONAFHANKELIJKE adviseurs en GEBONDEN adviseurs

Als u zich laat adviseren op het gebied van Asbest kunt u te maken krijgen met twee type adviseurs:
Zo zijn er adviseurs die een vaste relatie hebben met een vrijgave instituut, een analyselaboratorium of een andere tak van sport binnen het gebied van Asbest en/of milieu. Deze adviseurs informeren u over de producten en diensten van de meerkoppige maatschappij of holding waar zij (in)direct mee verbonden zijn. Ze kunnen u veel vertellen over deze producten en/of diensten. Maar zij zullen u hoogstwaarschijnlijk niet informeren over een andere producten en/of diensten die misschien beter aansluit op de situatie. Dat is tenslotte niet in hun belang. Deze adviseurs heten “gebonden” adviseurs.
Daarnaast kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke adviseur. Dit zijn adviseurs die niet verplicht zijn om de producten en/of diensten van slechts één maatschappij of holding onder uw aandacht te brengen. Een onafhankelijk adviseur adviseert u over meerdere opties en oplossingen.
Vanuit die vrijheid kan hij u die oplossing adviseren die goed aansluit op uw specifieke situatie en wensen.

Een ONAFHANKELIJK adviseur wordt OOK wel eens boos!

Een asbestinventarisatie of een gerelateerd rapport is een juridisch document. Hierin staat ondermeer beschreven wat uw rechten en plichten zijn en hoe u hiermee om dient te gaan.
In de praktijk kunnen echter situaties ontstaan waarvan u vindt dat deze extra aandacht behoeven en gewoonweg niet in het inventarisatierapport of het andere document zijn opgenomen. Misschien omdat niemand er aan gedacht heeft. Of omdat het zelden gebeurt. Of kan de situatie zich voordoen dat bepaalde begrippen door u anders worden uitgelegd dan door het onderzoekbureau.
Het is voor u dan belangrijk dat iemand met kennis van zaken opkomt voor uw belangen.
Als onafhankelijk adviseur nemen wij u die zorg uit handen.
Juist omdat een meerkoppige maatschappij en/of holding in kwestie niet “onze baas” is kunnen wij ons sterk maken voor uw belangen. Dat is nou onafhankelijk zijn. En daarom kunnen we namens u wel eens professioneel boos worden. Bijvoorbeeld omdat we vinden dat een partij ten onrechte uw vergunning of melding afwijst, u aansprakelijk stelt voor zaken die niet redelijk zijn, de saneerder op een onjuiste wijze de werkzaamheden heeft uitgevoerd, of de eindcontrole niet naar behoren is uitgevoerd.

ONZE werkwijze is gericht op een GOED eindadvies

Als u ons voor het eerst om advies vraagt, zetten wij meestal de volgende stappen met u:

  • Kennismaking: tijdens de kennismaking vertelt u ons wat u van ons bureau verwacht. Wij lichten u vervolgens de werkwijze van ons kantoor toe en de wijze waarop wij beloond worden.
  • Inventarisatie: als de kennismaking naar uw tevredenheid is verlopen, brengen we samen met u uw situatie in kaart. Welk product of dienst wenst u van ons bureau af te nemen? Op welke termijn kunt u onze adviseurs of onderzoekers verwachten? Op welke termijn kan een rapport worden afgerond en worden toegestuurd?
  • Analyse: nadat wij een goed beeld hebben, laten wij u zien welke alternatieven er eventueel bestaan en bespreken dan ook of de eventuele vervolgonderzoeken ook daadwerkelijk uitgevoerd dienen te worden. Dat kan op basis van door ons bureau zelf uitgevoerde onderzoeken, maar we beoordelen ook de zaken die door derden zijn geadviseerd. Maar ook andere soorten diensten zoals saneringsbegeleiding en directievoering kunnen wellicht een optie zijn. Wij schetsen de voor- en nadelen en geven u daarbij ons advies over welke oplossing goed aansluit bij uw situatie.
  • Bemiddeling: nadat u uw keuze hebt gemaakt, verzorgen wij voor u de totstandkoming van het product of de dienst die u wenst.
    In alle fasen staat altijd uw belang centraal.

Producten en/of diensten moeten blijven aansluiten op uw BEHOEFTEN

Op het moment dat u ons advies krijgt, sluit dit aan op uw persoonlijke situatie op dat moment. Echter, in de periode daarna, kunnen allerlei zaken veranderen.
Er kan nieuwe wetgeving komen. Wellicht wordt tussentijds het beschikbare budget aangepast. Veranderd de bestemming van het bouwwerk. Alles kan veranderen.
Door die veranderingen kan het product en/of dienst die ooit perfect bij uw situatie paste, opeens niet meer aansluiten.
Om ervoor te zorgen dat de diensten en producten van ons bureau blijven aansluiten op uw behoeften is het belangrijk dat er regelmatig contact wordt gehouden.
Het kan ook zijn dat er door de wet- en/of regelgeving verbeterde of andere producten en/of diensten op de markt gezet worden. Producten en/of diensten die met misschien lagere kosten of betere rendementen tot resultaat kunnen leiden. Ook die ontwikkelingen volgen wij en leggen we aan u voor. Dat kunnen wij immers omdat wij onafhankelijk zijn.

Onze ONAFHANKELIJKHEID is uw belang

Ons bureau is onafhankelijk. Alleen daardoor kunnen wij optimaal opkomen voor uw belangen. Dat doen wij door u te wijzen op de eventuele alternatieven die er in de markt voor u beschikbaar zijn. En daarnaast door, namens u, de onderhandelingen met partijen aan te gaan als deze een ander standpunt innemen dan waar u naar ons oordeel recht op heeft.
Wij zijn dus geen verlengstuk van een meerkoppige maatschappij of holding. En daar voelen wij ons goed bij.
Alleen door ons onafhankelijk op te stellen denken wij u tot in lengte van jaren van dienst te kunnen zijn als uw eigen belangenbehartiger op het gebied van Asbest en milieu.
Onafhankelijk. Voor ons meer dan zo maar een woord. Onafhankelijk is iets waarop wij trots op zijn! Omdat wij weten dat we u alleen zo optimaal van dienst kunnen zijn.

Er zijn BELANGRIJKE verschillen ONAFHANKELIJKHEID is iets waar wij TROTS op zijn!

Vragen?

Heeft u vragen over de NEN 2991?