Oosten project management

Blog & kennisbank

Meer informatie

Blog

Asbest verwijderen verplicht 2024: Wat U Moet Weten

Vanaf 2024 zal Nederland naar verwachting...

Asbest Herkennen: Alles wat je moet weten

Asbest herkennen is belangrijk voor iedereen...

Kennisbank

Asbestrisicobeheer

Het proces van identificatie, beoordeling en beheer van asbestgerelateerde risico's in gebouwen of constructies.

Sanering

Gericht verwijderen of beheersen van gezondheids- en veiligheidsrisico's, zoals asbestverwijdering.

NORAC

National Organisation of Asbestos Consultants, een register voor bedrijven die deskundig zijn in asbestadvies.

Kwaliteitsbeheersystemen

Systemen die zijn ontworpen om de kwaliteit van processen en diensten te monitoren en te verbeteren.

ISO 9001:2015

Een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen

Asbestinventarisatie

Het proces van het identificeren en documenteren van asbesthoudende materialen in een gebouw.

Asbestverwijderingsaannemers

Bedrijven gespecialiseerd in de verwijdering van asbesthoudende materialen.

CO2-reductie

Het proces van het verminderen van koolstofdioxide-uitstoot in de atmosfeer.

Asbestinventarisatie

Het proces van opsporen, identificeren en registreren van asbest in constructies om risico's te beheersen en regelgeving na te leven.

Milieumanagement

Het beheer van milieukwesties in een organisatie, met als doel de impact op het milieu te verminderen.

Asbestclassificatie

Het proces van het categoriseren van asbest op basis van zijn vorm en potentieel gezondheidsrisico.

Compliance management

Het proces om ervoor te zorgen dat een organisatie voldoet aan de relevante wetten, regelgevingen, richtlijnen en standaarden.

SC-540

Nederlandse norm die de eisen voor het proces van asbestinventarisatie vaststelt, gericht op kwaliteit, veiligheid en milieu.

Vezelveiligheid

Maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke vezels zoals asbest te minimaliseren en gezondheidsrisico's te beperken.

Stichting Ascert

Beheert certificatieschema's voor asbestwerkzaamheden en waarborgt kwaliteit en veiligheid in de asbestsector.

SC-530

Nederlandse norm die de eisen voor asbestverwijderingsbedrijven specificeert, gericht op veilige en verantwoorde asbestsanering.

NEN 2991

Nederlandse norm voor de bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken

DAV 1

Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1, een certificering voor personen die onder toezicht asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoeren.

Asbest rapport

documenteert de aanwezigheid, locatie en conditie van asbest in een gebouw.

Asbest risicoklasse

categoriseert de mate van blootstellingsrisico aan asbestvezels bij saneringswerkzaamheden, bepalend voor benodigde veiligheidsmaatregelen.

Asbest risicoklasse 1

Betreft werkzaamheden met een zeer lage blootstelling aan asbestvezels, waarbij eenvoudige beheersmaatregelen voldoende zijn.

Asbest risicoklasse 2

Staat voor werk met matige asbestblootstelling, uitgebreide beheersmaatregelen en veiligheidsprocedures vereisend.

Asbest risicoklasse 2A

Asbest risicoklasse 2A staat voor hoog risico saneringen, waarbij uitsluitend SC-530 gecertificeerde bedrijven bevoegd zijn.

LAVS-melding

Notificatie in het Landelijk Asbestvolgsysteem, vereist voor het registreren en volgen van asbestsaneringsprojecten in Nederland.

Asbest analyse

Het laboratoriumonderzoek om de aanwezigheid, het type en de concentratie van asbestvezels in materialen of lucht te bepalen.

Asbestbeheersplan

Beschrijft hoe asbesthoudende materialen veilig worden beheerd om blootstelling te minimaliseren.

Niet-destructief onderzoek

Een techniek om materialen of constructies te inspecteren op asbest zonder ze fysiek te beschadigen of te verstoren.

Destructief onderzoek

Een methode waarbij materiaal wordt verwijderd of beschadigd om asbesthoudende materialen te identificeren en analyseren.

Chrysotiel

Bekend als wit asbest, is een veelgebruikte asbestsoort die in diverse bouwmaterialen voorkomt en gezondheidsrisico's kan opleveren.

Amosiet

Bekend als bruin asbest, is een asbesttype gebruikt in bouwmaterialen en isolatie, bekend om zijn hogere gezondheidsrisico's.

Crocidoliet

Bekend als blauw asbest, is een asbestsoort die vooral gebruikt werd voor isolatie en heeft een hoge gezondheidsrisicofactor.

Actinoliet

Een vorm van asbest die minder vaak commercieel gebruikt wordt maar wel gezondheidsrisico's kan opleveren bij blootstelling.

Tremoliet

Een type asbest dat in natuurlijke afzettingen voorkomt en gezondheidsrisico's kan veroorzaken wanneer het wordt verstoord en ingeademd.

Amfibole asbest

Verwijst naar een groep asbestsoorten met rechte, naaldachtige vezels, die hogere gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

NEN 2990

Een Nederlandse norm die de eisen beschrijft voor de eindbeoordeling van asbestverwijderingsprojecten, waarbij de veiligheid na sanering wordt geverifieerd.

Actinoliet

Een vorm van asbest die minder vaak commercieel gebruikt wordt maar wel gezondheidsrisico's kan opleveren bij blootstelling.

Benieuwd wat wij voor u of uw project kunnen betekenen?

Ons ervaren team staat voor u klaar om u te ondersteunen met op maat gemaakte oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.